دیدا رمسئولین آب وفاضلاب استان قم درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب تاسیسات تهران 

تاریخ برگزاری نمایشگاه :24 مهر 1396