کنترل کیفیت این شرکت در چندین مرحله به شرح ذیل انجام می شود
1-    کنترل قالبها قبل از ریخته گری
2-    کنترل مذاب قبل از باریزی
3-    کنترل قطعات پس از ریختگری
4-    کنترل کیفی پس از شات بلاست و سند بلاست
5-    کنترل کیفی پس از ماشین کاری (ابعاد و ظاهری)