آزمایشگاه شرکت زیر نظر بخش تضمین کیفیت فعالیت کرده و کنترل کیفی مواد مصرفی و قطعات تولید شده از نظر بررسی و ترکیب شیمیایی ، ریز ساختاری و خواص مکانیکی بر عهده این واحد است.
تجهیزات و امکانات موجود در آزمایشگاه عبارتند از:
1- انواع تجهیزات آماده سازی نمونه برای متالوگرافی شامل کاتر ، دستگاه مانت و پولیشر
2- میکروسکوپ نوری تا بزرگنمایی 1000
3- کوانتومتر
4- سختی سنج
5- انواع تجهیزات تست چسب سیلیکات سدیم
6- نرم افزار آنالیز چسب سیلیکات سدیم


فعالیتهای این واحد عبارتند از:


1- بررسی ترکیب شیمیایی قراضه مصرفی:
با توجه به تاثیر ترکیب شیمیایی قراضه و سایر مواد فلزی مورد استفاده برای تهیه ذوب بر روی کیفیت محصولات تولیدی از نظر ریز ساختاری، خواص مکانیکی و کیفیت ظاهری ، آنالیز شیمیایی کلیه مواد با استفاده از کوانتومتر بررسی می شود. سپس متناسب با ترکیب شیمیایی قراضه، راهکار لازم جهت تولید چدن با ترکیب شیمیایی مشخص توسط واحد فنی مهندسی ارائه می شود.


2- بررسی ویژگی های چسب سیلیکات سدیم:
چسب سیلیکات سدیم مصرفی در این شرکت تحت آزمایشهای بررسی ویسکوزیته، چگالی و میزان Na2o قرار می گیرد. ویسکوتیزه و چگالی چسب با استفاده از بومه های مخصوص اندازه گیری و میزان Na2o موجود در چسب به روش تیتراسیون و با استفاده از معرف خاص تعیین می شود.


3- بررسی ترکیب شیمیایی مذاب:
ترکیب شیمیایی مذاب آماده شده برای تولید قطعات در قبل و بعد از فرآیند کروی سازی با تهیه پولکی های مخصوص به روش اسیکترو فتومتری مشخص و در صورت عدم تطابق ترکیب شیمیایی با آنالیز مورد نظر، دستورالعمل اضافه نمودن مواد از قبیل قراضه، فروسیلیکون و گرافیت به بخش ذوب ارائه می شود.

4- متالوگرافی:
به منظور بررسی ریزساختار قطعات تولید شده در شرکت ، از هر ذوب نمونه هایی مطابق با پیشنهاد جامعه ریخته گران آمریکا (AFS) تهیه شده و پس از مانت نمونه، سطح آنها با استفاده از مواد ساینده آماده می شود. متالوگرافی نمونه ها به صورت کیفی و کمی در قبل و بعد از عملیات اچ انجام می شود. متالوگرافی کمی با استفاده از نرم افزار Clemex Vision Image Analysis انجام می شود. به منظور انطباق کامل نتایج متالوگرافی کمی با مشخصات ریزساختاری، آنالیز کمی بر روی حداقل ده ناحیه از نمونه انجام شده و میانگین نتایج با حد اطمینان 95 درصد ارائه می شود.


5- سختی سنج:
سختی سنجی یکی دیگر ازآزمایشهای انجام گرفته به منظور کنترل خواص مکانیکی قطعات تولید شده در این شرکت است. بدین منظور از هر ذوب نمونه های مربوط به آزمایش سختی، آماده شده و سختی سنجی به روش برینل بر روی آنها انجام مشود.