این شیر جهت کنترل جریان، فشار و به عنوان شیر تخلیه به صورت دستی قابلیت استفاده را دارا می باشد.

دانلود کاتالوگ

تصویر شماتیک شیر گلوب