الف- تولید کلیه اتصالات فولادی از سایز 80mm الی 1800 mm (زانو – سه راهی – فلنج – تبدیل ) طبق استاندارد AWWA C208
ب- تولید صافی های فولادی طبق استاندارد DIN2302 و سوراخ کاری فلنجها طبق استاندارد ISO-2531
ج- تولید اتصالات قابل پیاده کردن Dismantling Joints ، اتصالات قابل انبساط فولادی
Steel Expansion Joints و فلنج های فولادی که سوراخ کاری طبق استاندارد Iso-2531 انجام می شود.