حضور مسئولین شرکت مشاور و مهندسین مهاب قدس و ملاقات با مدیریت محترم شرکت آبرسان  طلوع بهاررود  جناب ریحانی