مسئولین آب و فاضلاب استان مرکزی با حضور در دوازهمین دوره نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید بعمل آوردند. در این بازدیدها جناب آقای مهندس خلیلی مدیرعامل آب و فاضلاب استان مرکزی و همچنین آقای مهندس مصطفوی مدیر آب این استان ضمن بازدید از غرفه شرکت جداگانه با مدیر عامل شرکت جناب آقای ریحانی به گفتمان نشستند.