دیدارمسئولین آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب وفاضلاب وتاسیسات تهران و ملا قات با مدیرمحترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود جناب ریحانی