دیداروزیرسابق نیرودرسیزدهمین نمایشگاه بین المللی درسال 1396ونشستی با جناب ریحانی مدیریت محترم شرکت آبرسان طلوع بهاررود