جناب آقای مهندس باقری پور مدیریت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ضمن بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهرن بازدید نموده و طی نشستی با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع بهاررود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جناب آقای مهندس شالپوش  مدیریت بازرگانی آب و فاضلاب استان کردستان به همراه معاونت محترم ضمن بازدید از محصولات و غرفه شرکت آّبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران با آقای ریحانی، مدیرعامل؛ به بحث و گفتمان پرداختند.