مسئولین آب و فاضلاب روستایی چهارمحال بختیاری طی بازدید از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب  با آقای ریحانی مدیریت عامل شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مهندس ایزدی مدیر فنی آب و برق استان خوزستان ضمن حضور در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نموده و با آقای ریحانی مدیرعامل شرکت به گفتمان نشستند.

جناب آقای مهندس گودرزی معاون آب و فاضلاب شهرکرد و هیئت همراه در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب حضور یافته و از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نمودند و با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع به گفتمان پرداختند.

جناب آقای مهندس نظرپور مدیرعامل آب و فاضلاب شیراز و هیئت همراه در دوازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نمودند و با آقای ریحانی مدیر عامل شرکت آبرسان طلوع به بحث و تبادل نظر پرداختند.