مسئولین آب و فاضلاب ابهر جناب آقای عسگری و همراهان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید بعمل آوردند. در این بازدید نشستی بین جناب آقای ریحانی مدیریت عامل شرکت و جناب آقای عسگری برقرار گردید و پیرامون مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

مدیر بازرگانی آب و فاضلاب استان اردبیل در معیت همراهان از غرفه آبرسان طلوع بهاررود در دوازدهمین دوره نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران بازدید به عمل آوردند و طی نشستی در این غرفه با آقای ریحانی مدیریت عامل بحث و تبادل نظر نمودند.

مسئولین آب و فاضلاب ارومیه با حضور در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب از غرفه شرکت آبرسان طلوع بهاررود بازدید نموده و طی نشستی جناب آقای لایموت با آقای ریحانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.